Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti SALTEN s.r.o., se sídlem Slaný, Netovická 353, okres Kladno, PSČ 27401, IČO: 26448394, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 82917

(verze č. 001, která nabyla účinnosti dnem 1.9.2016)

(soubor ke stažení ve formátu PDF zde)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se těmito podmínkami právní vztah, mezi objednatelem zboží, prací či služeb (dále jen „objednatel“) a SALTEN s.r.o., jako dodavatelem zboží, prací či služeb (dále jen „dodavatel“), a to bez ohledu na skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi uzavřen (dále jen „smlouva“). Specifikace dodávaného zboží, vykonávaných prací či poskytovaných služeb (dále jen „dodávka“) je vymezena smlouvou. 
 2. Smlouva má přednost před podmínkami. V případě, že je mezi smluvními stranami sjednána aplikace všeobecných obchodních podmínek ORGALIME 2012 pro dodávky mechanických, elektrických a elektronických produktů či jiných podmínek vypracovaných odbornými či zájmovými organizacemi, mají tyto podmínky přednost před podmínkami ORGALIME 2012 či jinými podmínkami vypracovanými odbornými či zájmovými organizacemi.
 3. V případě, že vedle těchto podmínek platí rovněž obchodní podmínky objednatele, pak v případě rozporu mezi nimi a těmito podmínkami mají přednost tyto podmínky.

 

II. Ceny, platební podmínky a započtení

 1. Cena je sjednána dohodou a uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). V ceně není zahrnuto případné dopravné, poštovné, balné apod. 
 2. Zavázal-li se dodavatel rovněž k instalaci, montáži, či uvedení do provozu předmětu dodávky, je objednatel povinen dodavateli kromě sjednané ceny uhradit veškeré další v souvislosti s tím účelně vynaložené náklady a to zejména náklady na cestu, ubytování a stravování zaměstnanců dodavatele. 
 3. Cenu je objednatel povinen dodavateli zaplatit po splnění dodávky na základě dodavatelem vystavené faktury. Cena musí být zaplacena na bankovní účet dodavatele, přičemž na tento účet musí být připsána bez jakýchkoli srážek a jakéhokoli jednostranného snížení či zadržení. Dluh objednatele je splněn okamžikem neodvolatelného připsání předmětné částky na účet dodavatele. 
 4. Je-li poskytnut závdavek, § 1808 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. Je-li sjednáno zádržné ve formě zaplacení části kupní ceny až po splnění dalších podmínek uvedených ve smlouvě, je toto zádržné splatné nejpozději vydáním rozhodnutí příslušným insolvenčním soudem o úpadku objednatele. 
 5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávky, které jsou splatné, vymahatelné, nepromlčené, které nejsou mezi stranami sporné, a za předpokladu, že zápočet byl písemně odsouhlasen dodavatelem. Dodavatel je oprávněn jednostranně započíst splatné i nesplatné pohledávky. Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za dodavatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. 
 6. Je-li cena sjednána v zahraniční měně a vznikne-li v důsledku prodlení objednatele s jejím zaplacením dodavateli kurzová ztráta tím, že zaplacená částka přepočtená na Kč dle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB mezi Kč a příslušnou zahraniční měnou v den zaplacení je nižší než částka přepočtená na Kč dle uvedeného kurzu mezi Kč a příslušnou zahraniční měnou v den splatnosti příslušné faktury, je objednatel povinen uhradit dodavateli takto vzniklou kurzovou ztrátu na základě písemné výzvy dodavatele k jejímu uhrazení. 
 7. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové dlužné částky (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Právo dodavatele na náhradu škody v plné výši není tímto dotčeno. Ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

III. Předání a převzetí dodávky

 1. Objednatel je povinen řádně dokončenou dodávku převzít (řádně dokončenou dodávkou se rozumí i funkční dílo, které má pouze drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla k účelu sjednanému ve smlouvě nebo k účelu vzhledem k povaze dodávky obvyklému). Pokud bude objednatel v prodlení s převzetím dodávky, je dodavatel oprávněn žádat po objednateli uhrazení všech nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením objednatele a smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny nepřevzatého plnění. 
 2. Dodavatel splní dodávku jejím předáním objednateli na dohodnuté místo a v dohodnutém čase, a to i v případě, že se objednatel k převzetí dodávky nedostaví či toto převzetí neoprávněně odepře, anebo v případě, kdy neoprávněně odepře potvrdit předávací protokol. V takovém případě nemá dodavatel povinnost přikládat k faktuře předávací protokol, ačkoliv taková povinnost byla mezi stranami ve smlouvě sjednána; postačí k faktuře připojené písemné prohlášení dodavatele o skutečnosti uvedené v prvé větě tohoto odstavce. 
 3. Objednatel je povinen při převzetí předmět dodávky prohlédnout, není-li mezi stranami výslovně sjednané jinak. Není-li to možné (nikoli však z důvodu na straně objednatele), je objednatel povinen zařídit prohlídku předmětu dodávky co nejdříve po jejím předání dodavatelem. Bez ohledu na to, zda objednatel předmět dodávky prohlédl či nikoliv, je objednatel oprávněn vytknout vadu plnění, kterou mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, do 7 dnů od převzetí předmětu objednávky či jejího předání dle odstavce 2 tohoto článku a to postupem dle čl. VII těchto podmínek. 
 4. Dodavatel je oprávněn uskutečnit dodávku poskytnutím vícero dílčích plnění. Objednatel je povinen zaplatit příslušnou dílčí část ceny po splnění takové dílčí dodávky.
 5. Dodavatel je oprávněn zajistit splnění dodávky prostřednictvím jím zvoleného poddodavatele, není-li výslovně jinak uvedeno ve smlouvě mezi objednatelem a dodavatelem.

 

IV. Termín dodání

 1. Včasné dokončení dodávky dodavatelem je podmíněno včasným poskytnutím potřebné součinnosti a dodržením povinností objednatele (např. získání úředního povolení, technické dokumentace nebo poskytnutí zajištění). Objednatel se výslovně zavazuje předat zhotoviteli veškerou potřebnou výkresovou dokumentaci v elektronickém formátu DXS. V případě neposkytnutí součinnosti nebo nesplnění jiných povinností objednatele se lhůta pro dodání prodlužuje o dobu, po kterou trvalo neplnění povinností objednatele. 
 2. Plnění dodavatele je rovněž podmíněno tím, že objednatel není vůči němu v prodlení s žádnou platbou i na základě jiného smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a objednatelem. Po dobu takového prodlení objednatele není dodavatel v prodlení s poskytnutím předmětné dodávky a sjednaný termín se přiměřeně prodlužuje nejméně o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení objednatele.
 3. Je-li sjednáno poskytnutí zálohové platby, není dodavatel povinen k plnění dodávky před poskytnutím takové platby. 
 4. Není-li dodávka dokončena ve sjednaném termínu z důvodu existence okolnosti vyšší moci, termín pro dokončení dodávky se přiměřeně prodlužuje, a to o dobu potřebnou pro odstranění překážky způsobenou vyšší mocí. Za okolnost vyšší moci se považuje taková překážka, která povinné straně brání v plnění, která nastala nezávisle na její vůli, u níž nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a která nevznikla z hospodářských poměrů povinné strany. Za okolnost vyšší moci se považuje zejména přírodní katastrofa (např. povodeň, bouřka, nezvyklé horko, nezvyklá zima, nezvyklé sucho, tornádo, blizard, tropická bouře, hurikán, krupobití, sesuv půdy, sopečná erupce a její následky, závrt, lavina, zemětřesení a jeho následky, nezvyklé sluneční erupce, dopad vesmírného tělesa, apod.) válka, mobilizace, nepokoje a podobné události, dále pak stávka, výluka, průtahy či neudělení úředního povolení (zejména vývozního povolení ze strany příslušného orgánu v zemi výrobce), které je k uskutečnění dodávky nezbytné, ačkoliv povinná strana o úřední povolení včas a řádně zažádala. 
 5. V případě dodavatelem zaviněného prodlení s dokončením dodávky ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn požadovat na dodavateli zaplacení smluvních úroků z prodlení, byly-li mezi stranami ujednány. Úroky z prodlení a náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení je objednatel oprávněn požadovat do celkové maximální výše 5% z ceny zpožděné dodávky bez DPH. 
 6. V případě, že dodavatel zjistí očekávané prodlení s dodávkou, je povinen o tomto informovat objednatele. V opačném případě je objednavatel oprávněn požadovat po dodavateli úhradu nákladů, které mu vzniknou, a kterým by mohl předejít, pokud by dané oznámení obdržel.
 7. Bude-li dokončení dodávky z důvodu na straně objednatele pozdrženo anebo určitá část zakázky zrušena, je dodavatel oprávněn účtovat objednateli související náklady, včetně nákladů na skladování, šrotování, související dopravu a nákladů na přerušení prací.
 8. Dodavatel je oprávněn dokončit dodávku i před sjednaným termínem plnění; takové plnění se považuje za řádné a objednatel je povinen ji převzít.
 9. Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění dle smlouvy v případě, kdy je z okolností zřejmé, že objednatel nebude plnit své závazky, o čemž je povinen bezodkladně objednatele informovat. 
 10. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou kupní ceny, nákladů dle čl. IV odst. 7 těchto podmínek či jiného dluhu vůči dodavateli, je dodavatel oprávněn uplatnit zadržovací právo k movitým věcem objednatele (včetně materiálu dodaného objednatelem), které má v držení, až do úplného zaplacení dluhu objednatelem.

 

V. Přechod vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

 1. Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu dodávky úplným zaplacením sjednané kupní ceny. Objednatel poskytne dodavateli součinnost při přijímání veškerých opatření nezbytných k ochraně vlastnického práva dodavatele k předmětu dodávky. Výhrada vlastnického práva nemá vliv na přechod nebezpečí škody.
 2. Není-li ujednáno jinak, platí pro dodávku zboží dodání ze závodu EXW ve smyslu vykládacích pravidel Incoterms.
 3. Nebezpečí škody na dodávce přechází na objednatele takto:
  - při dodávce, která nezahrnuje instalaci či montáž v místě objednatele, okamžikem předání dodávky (příp. dílčí dodávky) objednateli, popř. jejím odesláním či předáním dopravci,
  - při dodávce, která zahrnuje instalaci či montáž v místě objednatele, okamžikem dokončení a předání dodávky (příp. dílčí dodávky), popř. po úspěšném ukončení zkušebního provozu, byl-li sjednán. Je-li zkušební provoz sjednán, musí jeho zahájení bez odkladu navazovat na provedení instalace či montáže, anebo dle dohodnutého plánu instalace. Není-li zkušební provoz zahájen do 5-ti dnů po provedení instalace či montáže a není-li dohodnuto jinak, přechází nebezpečí škody na dodávce na objednatele uplynutím této lhůty. 
 4. Dojde-li z důvodů na straně objednatele k prodlení s převzetím dodávky, popř. k prodlení jejího odeslání či předání dopravci, či ke zdržení zahájení či ukončení instalace, montáže či zkušebního provozu, přechází nebezpečí škody na dodávce na objednatele v první den takového prodlení. To se týká i předání dle článku III, odst. 2 těchto podmínek. 
 5. Objednatel přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1764 až 1766 občanského zákoníku.

 

VI. Práva duševního vlastnictví

 1. Všechny výkresy a technická dokumentace týkající se dodávky, jež dodavatel poskytne objednateli před nebo po uzavření smlouvy, zůstávají majetkem dodavatele.
 2. Výkresy, technická dokumentace nebo jiné technické informace dodavatele nesmí být bez jeho souhlasu použity k žádnému jinému účelu, než k jakému byly poskytnuty. Bez souhlasu dodavatele nesmí být jím poskytnuté výkresy, technická dokumentace nebo jiné technické informace rovněž používány nebo kopírovány, reprodukovány, odesílány či sdělovány jakékoliv třetí straně. 
 3. V případě porušení povinnosti objednatele upravené výše v čl. VI odst. 1 a 2 těchto podmínek, je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, přičemž jednotlivým porušením povinnosti je v daném případě míněno porušení povinnosti týkající se jednoho výkresu, jedné technické dokumentace nebo jedné technické informace.

 

VII. Odpovědnost za vady, náhrada újmy

 1. Dodavatel odpovídá pouze za vady, které se objeví za podmínek provozu specifikovaného ve smlouvě a při řádném užívání předmětu dodávky.
 2. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku materiálů poskytnutých objednatelem, designu specifikovaného objednatelem nebo pokynů objednatele. Dále dodavatel neodpovídá za vady způsobené okolnostmi, které vzniknou až poté, kdy nebezpečí škody na předmětu dodávky přešlo na objednatele, a to zejména za vady způsobené nesprávným užíváním, nesprávnou instalací, údržbou či opravou nebo změnami předmětu dodávky provedenými bez souhlasu dodavatele. Dodavatel zároveň neodpovídá za běžné opotřebení a postupné zhoršování kvality.
 3. Objednatel je povinen vytknout vadu plnění bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Skrytou vadu, kterou nebylo možné zjistit při včasné prohlídce a dostatečné péči dle čl. III odst. 3 podmínek, je přitom objednatel oprávněn vytknout nejpozději do 1 roku od předání předmětu dodávky.
 4. Vytknutí vady ze strany objednatele musí být písemné a musí obsahovat popis vady a okolnosti a okamžik zjištění vady. 
 5. Pokud objednatel neoznámí vadu dodavateli písemnou formou s popisem vady a ve lhůtách uvedených v těchto podmínkách, nároky z titulu odpovědnosti za vady vůči objednateli zanikají. 
 6. Objednatel je po řádném vytknutí vady povinen přijmout přiměřená opatření k minimalizaci škod a řídit se pokyny dodavatele.
 7. Dodavatel odstraní řádně vytknutou vadu bez zbytečného odkladu, přičemž doba odstranění musí být zvolena tak, aby zbytečně nenarušovala podnikatelskou činnost objednatele. Neurčí-li dodavatel jinak, odstraní vadu v místě, na kterém se předmět dodávky nachází.
 8. Objednatel je na žádost dodavatele povinen umožnit dodavateli přístup k předmětu dodávky a zajistit zásahy do dalšího zařízení jiného, než je předmět dodávky, v rozsahu nezbytném k odstranění vady.
 9. V případě, že dodavatel obdrží písemné vytknutí vady ze strany objednatele a vada nebude následně zjištěna, má dodavatel nárok na náhradu výdajů, které mu v souvislosti s neoprávněným vytknutím vady vznikly.
 10. Objednatel není oprávněn bez písemného souhlasu dodavatele odstranit vadu sám či prostřednictvím třetí osoby nebo požadovat slevu z kupní ceny.
 11. Sjednají-li smluvní strany ve smlouvě záruku za jakost, tato plně nahrazuje zákonnou odpovědnost dodavatele za vady. Ustanovení tohoto článku zůstávají nedotčena a aplikují se obdobně ve vztahu k záruce. Po uplynutí záruční doby dodavatel za vady neodpovídá.
 12. Celkový rozsah povinnosti dodavatele nahradit objednateli či třetí osobě majetkovou či nemajetkovou újmu (škodu), která objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s plněním smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše 10% celkové smluvní ceny dle příslušné smlouvy (bez DPH), a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Nahrazuje se pouze skutečná škoda. Ušlý zisk, nemajetková újma, újma na zdraví, nepřímá nebo konsekventní škoda ani další typy škod se nenahrazují. Dodavatel není výslovně odpovědný za škodu na životním prostředí vzniklou v důsledku použití předmětu dodávky. Zároveň není dodavatel odpovědný za škodu, která vznikla v důsledku okolností uvedených v čl. VII odst. 2 těchto podmínek. Škoda se nahrazuje přednostně v penězích. Případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené dodavatelem objednateli se započítávají na náhradu škody v plné výši. Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody trvá jeden rok. Předmětné ustanovení platí i pro právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku. 
 13. Zanikla-li povinnost dodavatele uskutečnit dodávku pro nemožnost plnění, je dodavatel povinen uhradit objednateli tím vzniklou škodu pouze v případě, že nemožnost plnění byla dodavatelem zaviněna. Pro rozsah náhrady takto způsobené škody platí odstavec 12 tohoto článku obdobně. 
 14. V případě, že plnění ze smlouvy má nebo bude sloužit pro plnění objednatele ve prospěch třetí osoby (třetí osoby ve vztahu k dodavateli) a objednatel nebude konečným nebo jediným uživatelem dodávky nebo její části, je objednatel povinen smluvně zajistit omezení své odpovědnosti dodavatele vůči této třetí osobě ve stejném rozsahu, v jakém je odpovědnost mezi dodavatelem a objednatelem omezena těmito podmínkami. V případě, že objednatel a třetí osoba, pro níž plnění ze smlouvy slouží, takové omezení odpovědnosti platně nesjednají, bude objednatel povinen dodavateli nahradit případnou újmu v takovém rozsahu, který představuje rozdíl mezi náhradou újmy skutečně poskytnutou dodavatelem třetí osobě a náhradou újmy, kterou by dodavatel jinak poskytl třetí osobě při existenci shora popsaného omezení odpovědnosti. Objednatel je povinen dodavatele odškodnit, obhajovat a zajistit jeho nepoškození.
 15. Bez ohledu na ostatní ujednání nese veškeré náklady související s instalací předmětu dodávky na moři, lodi a ropných plošinách objednatel. Mezi tyto náklady patří i veškeré náklady na ubytování a dopravu na moři, náklady na použití těžké, letecké a podmořské techniky potřebné k instalaci předmětu dodávky. Objednatel dále nese náklady na použití podmořské, letecké a námořní techniky potřebné k odstranění vady či provedení záruční opravy.

 

VIII. Ukončení smlouvy

 1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech podstatného porušení smlouvy či v případech výslovně uvedených ve smlouvě nebo v těchto podmínkách či v případech výslovně uvedených v právních předpisech. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí:
  a) prodlení dodavatele s uskutečněním dodávky, jež je zaviněno výhradně dodavatelem a jež je delší než 30 dnů. Po uplynutí této lhůty objednatel neprodleně vyrozumí dodavatele, zda trvá na uskutečnění dodávky. Trvá-li dodavatel na jejím uskutečnění, může objednatel od smlouvy odstoupit teprve po marném uplynutí 30 dnů po doručení předmětného vyrozumění dodavateli,
  b) prodlení objednatele se zaplacením fakturované částky, které je delší než 30 dnů,
  c) prodlení objednatele s poskytnutím zálohové platby, které je delší než 5 pracovních dnů,
  d) neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele a tím způsobená následná nemožnost plnění dodavatele, jež je delší než 30 dnů,
  e) neoprávněné nakládání s výsledky duševního vlastnictví dodavatele objednatelem,
  f) porušení závazků uvedených v článku XI. těchto podmínek. 
 3. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného projevu vůle obsahujícího oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, také pokud:
  a) bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany,
  b) byl příslušným insolvenčním soudem zamítnut návrh na vydání rozhodnutí o úpadku, a to pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
  c) druhá smluvní strana zastavila své platby,
  d) byl druhou smluvní stranou podán insolvenčnímu soudu návrh na vydání rozhodnutí o úpadku ohledně této druhé smluvní strany,
  e) byl bezvýsledně veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek druhé smluvní strany. 
 4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že okolnost vyšší moci brání realizaci dodávky po dobu delší než 3 měsíce. 
 5. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, kdy se objednatel dostane vůči němu do prodlení se splněním svých peněžitých závazků, které je delší než 30 dnů, právo na odstoupení od smlouvy má i v případě, kdy tyto peněžité závazky plynou z jiné smlouvy, než od které je odstupováno. 
 6. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li již zčásti stranami plněno, může odstupující strana odstoupit i jen ohledně nesplněného zbytku plnění.
 7. Objednatel je povinen dodavateli vrátit do 5 dnů od ukončení smlouvy realizované plnění dodavatele, které se vztahuje k ukončené smlouvě či její části. 
 8. V případě, že bude smlouva ukončena z důvodu na straně objednatele, je dodavatel oprávněn účtovat objednateli související náklady, včetně nákladů na skladování, šrotování, související dopravu a nákladů na přerušení prací. Dodavatel je oprávněn uplatnit zadržovací právo k movitým věcem objednatele (včetně materiálu dodaného objednatelem), které má v držení, až do zaplacení těchto nákladů ze strany objednatele.

 

IX. Důvěrnost, ochrana osobních údajů

 1. "Důvěrnými informacemi" se rozumí jakékoliv informace, data, údaje či sdělení týkající se dodavatele jeho zákazníka či dodávky, které mohou mít důvěrný charakter, a to zejména nikoliv však výlučně označená jako „Důvěrné“ či podobně popsané, a dále zejména jakékoli obchodní či technické informace a data, které dodavatel sdělí objednateli, a které se vztahují k účelu, k jehož naplnění je předmětný smluvní vztah uzavírán, a to ať již objednateli předané písemně, elektronicky či ústně.
 2. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dodavatele sdělit třetí osobě důvěrnou informaci, nebo jí důvěrnou informaci, byť i jen částečně, jakkoli zpřístupnit. Objednatel je oprávněn použít přijaté dokumenty, údaje a informace související s důvěrnou informací pouze k účelu stanovenému tímto smluvním vztahem. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informací při plnění povinnosti vyplývající ze zákona nebo poskytnutí informací soudu nebo rozhodčímu soudu při uplatnění jakýchkoli nároků či práv z daného smluvního vztahu, anebo poskytnutí informací, dokumentů a údajů osobám, které s danou smluvní stranou tvoří koncern (holding), dále konzultantům a jiným osobám zúčastněným na plnění smluvního vztahu nebo činnostech souvisejících s daným smluvním vztahem, kteří mají podle zákona nebo smluvně převzatou povinnost mlčenlivosti, přičemž objednatel není oprávněn v jakékoli souvislosti s tímto smluvním vztahem tyto osoby zprostit povinnosti mlčenlivosti. Objednatel se zavazuje zajistit, aby tyto osoby byly seznámeny s povinností utajení a byly zavázáni k jejímu dodržení ve stejném rozsahu jako smluvní strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na:
  - informace, které jsou veřejně známé v době uzavření smluvního vztahu, nebo k jejichž zveřejnění dojde následně jiným způsobem než porušením povinnosti zachovávat důvěrnost dle tohoto článku,
  - informace, které objednatel musí zveřejnit v souladu s právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci oprávněného k tomu na základě právního předpisu,
  - informace, které má objednatel prokazatelně k dispozici již k okamžiku uzavření smluvního vztahu, s výjimkou informací, které jí byly dodavatelem sděleny v souvislosti s uzavíráním smluvního vztahu,
  - informace, které jsou nebo budou objednateli sděleny třetí stranou bez nároků na omezení jejich využití nebo důvěrnost. 
 3. Povinnost objednatele zachovávat důvěrnost trvá i po zániku předmětného smluvního vztahu. V případě porušení povinnosti dle tohoto článku IX. je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé takovéto porušení. Nárok dodavatele na náhradu škody není tímto dotčen. 
 4. Objednatel souhlasí s tím, aby dodavatel zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje objednatele uvedené ve smlouvě a další osobní údaje nezbytné pro poskytnutí služeb ze smlouvy plynoucích. Tyto osobní údaje budou dodavatelem zpracovávány a uchovávány v interním registru dodavatele pro účely plnění jeho závazků z uzavřené smlouvy a evidenční účely. 
 5. Objednatel uděluje souhlas dle odst. 4 tohoto článku na dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě uzavřené smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, a na dobu dalších pěti (5) let od splnění veškerých práv a povinností objednatele z takové smlouvy.

 

X. Soulad s předpisy o kontrole vývozu

 1. Dodavatel není povinen plnit tuto smlouvu, pokud takové plnění je ovlivněno jakýmikoli překážkami vyplývajícími z národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, anebo na základě embarg či jiných sankcí, včetně, nikoliv však pouze, embargy a jinými sankcemi uvalenými Spojenými národy, Evropskou unií nebo Spojenými státy americkými, které podle vlastní úvahy dodavatele mohou vystavit dodavatele nebo jakoukoliv jeho přidruženou osobu sankcím, pokutám nebo jiným opatřením orgánů veřejné moci poškozujícím dodavatele nebo jakoukoliv jeho přidruženou osobu. 
 2. Pokud objednatel převádí na třetí stranu zboží dodané dodavatelem, nebo díla a služby poskytované dodavatelem, je objednatel povinen dodržet všechny aplikovatelné vnitrostátní a mezinárodní předpisy o kontrole vývozu a dalšího vývozu (re-exportu). V každém případě je objednatel povinen při převodu takového zboží, díla nebo služeb dodržet předpisy o kontrole vývozu (re-exportu) České republiky, Evropské Unie a Spojených států amerických. 
 3. Před každým převodem zboží, děl nebo služeb poskytovaných dodavatelem na třetí osoby je objednatel povinen zvláště kontrolovat a zajistit za pomoci přiměřených opatření, že:
  - nedojde k porušení embarga uvaleného Evropskou unií, Spojenými státy americkými a/nebo OSN uskutečněním takového převodu, zprostředkováním smluv týkajících se takového zboží, děl nebo služeb nebo poskytnutím jiných ekonomických zdrojů v souvislosti s takovým zbožím, díly nebo službami, při zohlednění omezení vnitrostátního obchodu a zákazů obejití takových embarg;
  - taková zboží, díla a služby nejsou zamýšlena pro využití ve spojení se zbrojením, jadernou technologií nebo zbraněmi, za podmínek a v rozsahu, v jakém takové užívání podléhá zákazům nebo povolení, nebylo-li příslušné povolení uděleno;
  - byla zohledněna pravidla všech příslušných seznamů zakázaných subjektů Evropské unie a Spojených států amerických vztahující se na obchody se subjekty, osobami a organizacemi v nich uvedených. 
 4. Bude-li nutné umožnit úřadům nebo dodavateli provést kontrolu vývozu, je objednatel povinen na výzvu dodavatele okamžitě poskytnout veškeré informace týkající se příslušného koncového zákazníka, příslušného místa určení a příslušného zamýšleného účelu užívání zboží, díla a služeb poskytovaných dodavatelem, jakož i o všech existujících vývozních omezeních. 
 5. Objednatel je povinen odškodnit a zbavit dodavatele odpovědnosti za jakékoli nároky, řízení, žaloby, pokuty, ztráty, náklady, výdaje a náhrady škody vzniklých z nebo v souvislosti s jakýmkoliv porušením předpisů o vývozní kontrole objednatelem, a objednatel se zavazuje nahradit dodavateli veškeré ztráty a výdaje z nich vyplývající. 
 6. Objednatel je povinen případný opětovný vývoz zboží do země původu oznámit dodavateli písemně před uskutečněním vývozu. 
 7. Pokud je předmětem dodávky zboží dvojího použití ve smyslu zákona č. 594/2004 Sb., není objednatel oprávněn převést vlastnické právo ke zboží na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

 

XI. Dodržování právních předpisů

 1. Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy, mimo jiné i v oblasti boje proti korupci, ochrany hospodářské soutěže, boje proti praní špinavých peněz, jakož i další právní předpisy trestního či správního práva. 
 2. Smluvní strany se zavazují netolerovat jakoukoliv formu korupce či úplatkářství, resp. se k nim jakýmkoliv způsobem nepropůjčit, včetně toho, že se zavazují netolerovat jakékoliv protizákonné nabídky plateb nebo podobných plnění veřejným činitelům (osobám působícím v orgánech veřejné moci či v jiných subjektech kontrolovaných orgány veřejné moci) sloužících k tomu, aby tyto osoby ovlivňovaly úřední výkon nebo zajistily neoprávněnou výhodu v souvislosti s podnikáním smluvní strany.

 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy či těchto podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení smlouvy či těchto podmínek. Strany smlouvy jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření písemného dodatku ke smlouvě, jímž bude příslušné neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému účelu. Právo domáhat se zrušení závazku ve smyslu § 2000 občanského zákoníku je vyloučeno. 
 2. Písemnou formou se ve smyslu těchto podmínek rozumí dokument vyhotovený buď a) v tištěné podobě a zaslaný druhé smluvní straně na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě 1) doporučenou poštou nebo kurýrní službou či jakýmkoliv jiným způsobem, který umožňuje předání potvrzení o doručení zpět odesílateli, nebo 2) faxem na faxové číslo smluvní strany uvedené ve smlouvě s potvrzením o doručení, nebo b) v elektronické podobě a zaslaný elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem či elektronickou značkou. 
 3. Písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní den poté, co byla zaslána některým ze způsobů uvedených v předchozím odstavci na příslušnou adresu, a to i když adresát písemnost nepřevzal. 
 4. Právní vztah smluvních stran se řídí právem České republiky s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pokud smlouva nebo tyto podmínky neobsahují vlastní úpravu, řídí se práva a povinnosti stran občanským zákoníkem. 
 5. Vylučuje se použití následujících ustanovení občanského zákoníku:
  a. §1726, dle kterého považují-li strany smlouvu za uzavřenou, ač si ve skutečnosti neujednaly náležitost, již měly ve smlouvě ujednat, hledí se na projev jejich vůle jako na uzavřenou smlouvu, lze-li, zvláště s přihlédnutím k jejich následnému chování, rozumně předpokládat, že by smlouvu uzavřely i bez ujednání této náležitosti;
  § 1728, dle kterého každý může vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře, ledaže jednání o smlouvě zahájí nebo v takovém jednání pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít, s tím, že strany jsou povinny sdělit si všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu;
  § 1729, dle které strana která jedná při uzavírání smlouvy nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.
  § 1740 odst. 3, dle kterého je odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, přijetím nabídky, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne;
  § 1744, dle kterého platí, že s přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění;
  § 1751 odst. 2, dle kterého smlouva platí v rozsahu, v jakém si neodporují obchodní podmínky v případě jejich střetu;
  § 1757 odst. 2 a 3, dle kterých platí smlouva za uzavřenou i v případě, kdy přijetí nabídky vykazuje odchylky měnící ujednaný obsah smlouvy nepodstatným způsobem;
  §§ 1798 až 1800, dle kterých neplatí u tzv. adhézních smluv doložky odkazující na podmínky uvedené mimo obsah smlouvy, není-li s nimi slabší strana výslovně seznámena; doložky obtížně čitelné či srozumitelné, není-li jejich význam slabší straně dostatečně vysvětlen; doložky pro slabší strany zvlášť nevýhodné, aniž je pro to rozumný důvod;
  § 1950, dle kterého se při opakovaných plněních z téhož právního důvodu má za to, že ten, kdo předloží kvitanci na plnění splatné později, splnil také to, co bylo splatno dříve;
  § 1995 odst. 2, dle kterého k prominutí dluhu dojde i v případě, že věřitel vydá dlužníku kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž dluh splnil.
  Smluvní strany výslovně potvrzují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé při svém podnikání. Ani jedna smluvní strana vůči druhé nemá postavení slabší strany. 
 6. Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou nejprve řešeny snahou o dohodu. Nedojde-li k ní, rozhodne spor soud příslušný podle sídla dodavatele. 
 7. Tyto podmínky tvoří spolu s dokumentem, jehož jsou přílohou, který na ně odkazuje či v souvislosti s kterým byl objednatel s podmínkami seznámen, a přílohami tohoto dokumentu, úplnou smlouvu a nahrazují jakákoliv předchozí ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec této smlouvy nemohou být jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či obchodních zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy. 
 8. Dodavatel je oprávněn postoupit smlouvu na jinou osobu. 
 9. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami. Smlouva či její změna není sjednána, dokud smluvní strany nedojednaly v úplné shodě všechny náležitosti, a to písemným projevem (v případě objednávky se musí jednat o potvrzení objednávky v celém rozsahu bez jakékoliv odchylky) v celém rozsahu. 
 10. Dodavatel je ve smyslu § 1752 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn měnit tyto podmínky. Účinnost změny nastává 10 dnů od jejího doručení objednateli podle článku XII. odst. 2 těchto podmínek. Objednatel je oprávněn do 10 dnů ode dne doručení oznámení o změně těchto podmínek změny odmítnout a bude-li dodavatel na změnách podmínek trvat, závazek z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní lhůtou nejvýše 30 dnů od doručení výpovědi dodavateli.
 11. Tyto podmínky a smlouva se řídí českým právem.
 12. Objednatel výslovně potvrzuje, že si podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

Proč byste měli chtít
výrobky od nás

Technický servis a prototyping
Technické a technologické oddělení a jeho každodenní fungování ve výrobním prostředí nám umožňuje optimalizovat cestu od návrhu k funkčnímu výrobku.

Flexibilita
Štíhlá organizace, projektové týmy a nástroje procesního řízení nám dávají unikátní možnost pružně reagovat na potřeby našich zákazníků. Tím šetříme náklady na obou stranách.

Rozsah výroby
Ke svařovaným konstrukcím přidáváme hydraulické a pneumatické komponenty spolu s elektrickou instalací, pohony a programováním řídících prvků. Celé zařízení vzniká v našem závodě.

Výrobní zkušenosti
Vysoce náročné projekty za poslední desetiletí ještě více umocnily řemeslnou zručnost, která firmu po celou její historii vždy zdobila.

Jsme blízko odkudkoli
Výborná geografická poloha firmy dává našim zákazníkům z Evropy skvělou možnost dostat se k nám na jednání a zpět v rámci jednoho pracovního dne.

Testování a certifikace
Nechceme být pouhými dodavateli polotovarů, naším cílem je dodávat zákazníkům kompletní funkční a ověřená zařízení schopna provozu.

Podívejte se na certifikáty kvality, kterými naše společnost disponuje.

Certifikáty

Rychlý kontakt

info@salten.cz +420 312 515 111    

© 2019 SALTEN s.r.o., všechna práva vyhrazena